ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ «ΩΦΕΛΙΜΑ»

Ο Σεβασμός των τοπικών και εθνικών παραδόσεων της κάθε χώρας αποτελεί την βάση, πάνω στην οποία αναπτύσσεται η Ορθόδοξη Ιεραποστολή και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία του Χριστού.

Στήν ἀ­νά­γνω­σι τῶν θεί­ων Γρα­φῶν νά ἐν­τρυ­φᾶς καί νά εὐ­φραί­νε­σαι, ἀ­γα­πη­τέ μου, μέ τήν τρυ­φή καί τήν ἡ­δο­νή πού δέν στε­ρεύ­ει καί δέν χά­νε­ται. Ὁ θεῖ­ος Χρυ­σό­στο­μος λέ­ει· «Ἡ γλυ­κύ­τη­τα τῶν πνευ­μα­τι­κῶν νο­η­μά­των εἶ­ναι ἀ­κό­ρε­στη· για­τί ὅ­πως ἀ­κρι­βῶς ἡ γῆ πού δέν ­βρέ­χε­ται δέν μπο­ρεῖ νά βγά­λη στά­χυ­α ἀ­κό­μη καί ἄν...

Φρόν­τι­σε λοι­πόν ἀ­γα­πη­τέ, νά ἔ­χης πάν­το­τε στήν ἱ­ε­ρή καρ­διά σου τόν φό­βο τοῦ Θε­οῦ· καί μα­ζί μέ αὐ­τόν φρόν­τι­ζε νά ἔ­χης ἀ­χώ­ρι­στο σύν­τρο­φο καί ὅ­ταν εὐεργετῆς καί δι­δά­σκης καί γε­νι­κά σέ ὅ­λα τά ἔρ­γα σου, τήν πρα­ό­τη­τακαί τήν προ­αι­ρε­τι­κή ἔλ­λει­ψι κα­κί­ας· για­τί ἡ πρα­ό­τη­τα εἶ­ναι τίτ­λος καί ἀ­ρε­τή τοῦ Ἰ­η­σοῦ...

1. Ὁ Ἀρ­χι­ε­ρέ­ας πρέ­πει νά ἔχει ταπεινοφροσύνηἌν ἀ­γω­νι­σθῆς νά ἀ­πο­κτή­σης τίς ἀ­ρε­τές τῆς τα­πει­νο­φρο­σύ­νης καί τῆς ἀ­νε­ξι­κα­κί­ας, θά ἀ­πο­κτή­σης στήν καρ­διά σου πη­γή χα­ρᾶς, γιά νά τό πῶ ἔ­τσι, καί ὄ­χι ἁ­πλῶς χα­ρά.Θά ἀ­πο­κτή­σης πη­γή χα­ρᾶς γιά τήν τα­πει­νο­φρο­σύ­νη, ἄν δη­λα­δή δέν ὑ­πε­ρη­φα­νεύ­ε­σαι γιά τό ἀ­ξί­ω­μα τῆς...

Νά κά­νης ὅ­σο εἶ­ναι δυ­να­τόν τό θέ­λη­μα τοῦ Κυ­ρί­ου, τό ἀ­γα­θό καί εὐ­ά­ρε­στο καί τέ­λει­ο, κα­τά τόν Ἀ­πό­στο­λο (Ρωμ. 15,2). Καί ἀ­γα­θό θέ­λη­μα τοῦ Κυ­ρί­ου εἶ­ναι τό νά κά­νης γε­νι­κά τό κα­λό, εἴ­τε μέ ἔρ­γα, εἴ­τε μέ λό­για, εἴ­τε μέ τό νοῦ. Καί εὐ­ά­ρε­στο θέ­λη­μά Του εἶ­ναι νά κά­νης τό κα­λό, ὄ­χι γιά ἄλ­λο σκο­πό, ἀλ­λά...