Ἡ πραότητα στόν Ἀρχιερέα

2022-03-10

Ἡ πρα­ό­τη­τα στόν Ἀρχιερέα

Φρόν­τι­σε λοι­πόν ἀ­γα­πη­τέ, νά ἔ­χης πάν­το­τε στήν ἱ­ε­ρή καρ­διά σου τόν φό­βο τοῦ Θε­οῦ· καί μα­ζί μέ αὐ­τόν φρόν­τι­ζε νά ἔ­χης ἀ­χώ­ρι­στο σύν­τρο­φο καί ὅ­ταν εὐεργετῆς καί δι­δά­σκης καί γε­νι­κά σέ ὅ­λα τά ἔρ­γα σου, τήν πρα­ό­τη­τακαί τήν προ­αι­ρε­τι­κή ἔλ­λει­ψι κα­κί­ας· για­τί ἡ πρα­ό­τη­τα εἶ­ναι τίτ­λος καί ἀ­ρε­τή τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

Ἄν ὅ­λοι οἱ χρι­στια­νοί ἀ­πό κοι­νοῦ ὀ­φεί­λουν νά ἔ­χουν δι­α­μορ­φω­μέ­νες στόν ἑ­αυ­τό τους τίς ἀ­ρε­τές τοῦ δι­δα­σκά­λου τους Χρι­στοῦ, ὅ­πως τούς πα­ραγ­γέλ­λει ὁ κο­ρυ­φαῖ­ος Πέ­τρος λέ­γον­τας· «Γιά νά ἐ­ξαγ­γείλ­λε­τε τίς θαυ­μα­στές πρά­ξεις ἐ­κεί­νου πού σᾶς κά­λε­σε ἀ­πό τό σκο­τά­δι στό θαυ­μα­στό του φῶς» (Α΄ Πέ­τρ. 2,9), πό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο ἐ­σύ ὀ­φεί­λεις νά ἔ­χης αὐ­τές τίς ἀ­ρε­τές δι­α­μορ­φω­μέ­νες καί ἐ­σω­τε­ρι­κά καί ἐ­ξω­τε­ρι­κά, ὄν­τας προ­σε­κτι­κός μα­θη­τής καί μι­μη­τής τοῦ Χρι­στοῦ;

Καί βέ­βαι­α ἡ πρα­ό­τη­τα ὅ­πως εἴ­πα­με, εἶ­ναι τίτ­λος καί ἀ­ρε­τή τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καί τῶν Ἱε­ρῶν Ἀ­πο­στό­λων καί Ἱε­ραρ­χῶν.

χι σύγχυση στή Θεία Λειτουργία

Ἔ­τσι πρό­κει­ται νά τήν ἀ­πο­κτή­σης γιά πάν­τα καί σέ ὅ­λα σου τά ἔρ­γα, ἰ­δι­αί­τε­ρα ὅ­μως τόν και­ρό τῆς μυ­στι­κῆς ἱ­ε­ρουρ­γί­ας τῶν φρι­κτῶν μυ­στη­ρί­ων, κα­τά τόν ὁ­ποῖ­ο, σέ πα­ρα­κα­λῶ, νά μήν μι­μη­θῆς τὶς ἀ­τα­ξί­ες στά λό­για καί στά σχή­μα­τα, στὶς κι­νή­σεις καί τούς θυ­μούς καί τήν σύγ­χυ­σι τῶν ἄλ­λων·.

Ὄ­χι! Δι­ό­τι ὅ­λα αὐ­τά εἶ­ναι ἐν­τε­λῶς ἀ­νάρ­μο­στα καί προ­ξε­νοῦν με­γά­λο σκάν­δα­λο στούς χρι­στια­νούς, πού τά βλέ­πουν καί τά ἀ­κοῦν.

Ἀν­τί­θε­τα, νά στέ­κε­σαι στό Ἅ­γιο Θυ­σι­α­στή­ριο μέ πο­λύ φό­βο καί εὐ­λά­βεια, ὅ­λος πρᾶ­ος, εἰ­ρη­νι­κός καί ἀ­τά­ρα­χος καί στό σῶ­μα καί στά λό­για καί στίς κι­νή­σεις καί σάν νά πα­ρα­στέ­κε­σαι στόν εἰ­ρη­νάρ­χη Βα­σι­λέ­α τοῦ παν­τός καί νά ἀ­να­φέ­ρης αὐ­τή τήν εἰ­ρη­νι­κή καί ἀ­ναί­μα­κτη θυ­σί­α γιά σέ­να καί τά σφάλ­μα­τα τοῦ λα­οῦ.

Ἄν, ὅ­μως βλέ­πης τόν ἑ­αυ­τό σου σκο­τι­σμέ­νο καί βυ­θι­σμέ­νο στά πά­θη, σέ συμ­βου­λεύ­ω νά ὑ­πο­χω­ρή­σης καί ἔ­τσι νά ἀ­πο­φύ­γης τήν ἐ­πι­κεί­με­νη ἀ­πό­φα­σι.