Ὁ Ἀρχιερέας πρέπει νά διαβάζη τήν Γραφή γιά τήν δική σου ὠφέλεια

2022-03-18

Στήν ἀ­νά­γνω­σι τῶν θεί­ων Γρα­φῶν νά ἐν­τρυ­φᾶς καί νά εὐ­φραί­νε­σαι, ἀ­γα­πη­τέ μου, μέ τήν τρυ­φή καί τήν ἡ­δο­νή πού δέν στε­ρεύ­ει καί δέν χά­νε­ται. Ὁ θεῖ­ος Χρυ­σό­στο­μος λέ­ει· «Ἡ γλυ­κύ­τη­τα τῶν πνευ­μα­τι­κῶν νο­η­μά­των εἶ­ναι ἀ­κό­ρε­στη· για­τί ὅ­πως ἀ­κρι­βῶς ἡ γῆ πού δέν ­βρέ­χε­ται δέν μπο­ρεῖ νά βγά­λη στά­χυ­α ἀ­κό­μη καί ἄν φυ­τέ­ψη κα­νείς μύ­ριους σπό­ρους, ἔ­τσι καί ἡ ψυ­χή, δέν μπο­ρεῖ νά ἐ­πι­δεί­ξη κά­ποι­ον καρ­πό, ἄν δέν φω­τι­σθῆ προ­η­γου­μέ­νως ἀ­πό τίς Γρα­φές· για­τί ὅ­πως ἀ­κρι­βῶς τό κρα­σί ὅ­ταν τό πί­νου­με στα­μα­τά­ει τήν λύ­πη καί γε­μί­ζει τήν καρ­διά εὐ­φρο­σύ­νη, ἔ­τσι καί ὁ πνευ­μα­τι­κός οἶ­νος γε­μί­ζει χα­ρά τήν ψυ­χή».

Ἰ­δι­αί­τε­ρα νά ἐν­τρυ­φᾶς στήν ἀ­νά­γνω­σι τῆς νέ­ας Γρα­φῆς, ὅ­πως πα­ραγ­γέλ­λει στόν Χί­λω­να ὁ Μέ­γας Βα­σί­λει­ος.

Νά ἐν­τρυ­φᾶς στήν ἀ­νά­γνω­σι τῶν θεί­ων Γρα­φῶν γιά τήν δι­κή σου ὠ­φέ­λεια, για­τί σέ αὐ­τές βρί­σκεις τή θε­ρα­πεί­α γιά κά­θε σου πά­θος. Για­τί ὁ Μέ­γας Βασί­λει­ος λέ­ει· «Κά­θε Γρα­φή εἶ­ναι θε­ό­πνευ­στη καί ὠ­φέ­λι­μη καί γι' αὐ­τό τόν λό­γο ἔ­χει γρα­φῆ ἀ­πό τό Πνεῦ­μα, γιά νά εἶ­ναι σάν κοι­νό ἰ­α­τρεῖ­ο τῶν ψυ­χῶν, ὅ­που ὅ­λοι οἱ ἄν­θρω­ποι παίρ­νου­με τό φάρ­μα­κο τοῦ οἰ­κεί­ου πά­θους ὁ κα­θέ­νας».

Ἀ­πό τό λι­βά­δι τῶν Γρα­φῶν μπο­ρεῖς νά συγκεντρώνης σάν μέ­λισ­σα τά ἄν­θη τῶν ἀ­ρε­τῶν.

Ἀ­πό τόν Ἀ­βρα­άμ συλ­λέ­γεις τήν εὐ­ερ­γε­σί­α πρός τούς ξέ­νους καί τούς ἱ­κέ­τες. Ἀ­πό τόν Ἰ­ώβ τήν ἀν­δρεί­α καί τήν ὑ­πο­μο­νή. Ἀ­πό τόν Ἰ­ω­σήφ τήν σω­φρο­σύ­νη. Ἀ­πό τόν Μω­ϋ­σῆ καί τόν Δα­βίδ τήν πρα­ό­τη­τα καί τήν ἀ­νε­ξι­κα­κί­α. Ἀ­πό τούς Εὐ­αγ­γε­λι­στές τήν πί­στι στόν Χρι­στό. Ἀ­πό τόν Ἰ­ω­άν­νη τήν θε­ο­λο­γί­α. Ἀ­πό τόν Πέ­τρο τήν ὁ­μο­λο­γί­α. Ἀ­πό τόν Παῦ­λο τόν δι­ά­πυ­ρο ζῆ­λο.

Γε­νι­κά ἀ­πό τίς Γρα­φές μα­θαί­νεις τίς ὑ­πο­θῆ­κες καί τίς δι­δα­σκα­λί­ες ὅ­λων τῶν ἐ­να­ρέ­των πρά­ξε­ων καί τῶν ἐ­παγ­γε­λι­ῶν καί τῶν ἀ­πει­λῶν, διά μέ­σου τῶν ὁ­ποί­ων ὁ ἄν­θρω­πος τοῦ Χρι­στοῦ γί­νε­ται ἄρ­τιος καί τέ­λει­ος, ὅ­πως γρά­φει ὁ μα­κά­ριος Παῦ­λος· «Κά­θε Γρα­φή εἶ­ναι θε­ό­πνευ­στη καί ὠ­φέ­λι­μη πρός δι­δα­σκα­λί­α, πρός ἔ­λεγ­χο, πρός ἐ­πα­νόρ­θω­σι, πρός δι­α­παι­δα­γώ­γη­σι στήν δι­και­ο­σύ­νη, γιά νά εἶ­ναι τέ­λει­ος ὁ ἄν­θρω­πος τοῦ Θε­οῦ, κα­ταρ­τι­σμέ­νος πρός κά­θε κα­λό ἔρ­γο» (Β΄ Τιμ. 3,16).