3. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2022-09-19

3. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς Ἐνορίας

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου

2. Καρποφορία

Ἡ ἐπιτυχία μιᾶς Ἐκκλησίας δέν μετρᾶται βέβαια μέ τό πόσο μεγάλη εἶναι, ἀλλά μέ τό πόσο καλά χρησιμοποιεῖ τά χαρίσματα, τίς εὐκαιρίες καί τίς δυνατότητες της, προκειμένου νά παράγει καρπό.

Ὁ Χριστός δέν περιμένει ἀπό μᾶς νά καρποφορήσουμε περισσότερο ἀπό ὅσο μποροῦμε. Αὐτό πού περιμένει εἶναι νά φέρουμε ὅλο τόν καρπό πού μποροῦμε, μέ τή δυνάμη Του πού βρίσκεται μέσα μας.

Δυστυχῶς περιμένουμε πολύ λίγα ἀπό τόν Θεό καί κάνουμε πολύ λίγα γιά χάρη Του.

Γιά τήν πρόοδο τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐξαρτῶνται οὔτε ὅλα ἀπό τόν Θεό, οὔτε ὅλα ἀπό μᾶς.

Ὁ Χριστός μᾶς κάλεσε γιά νά ἔχουμε καρπό. Μέ τήν καρποφορία δοξάζεται ὁ Θεός. Ἡ καρποφορία εὐχαριστεῖ τόν Θεό. Τό ἄκαρπο δένδρο ὁ Χριστός τό καταράσθηκε. Ὁ δε Ἰσραήλ ἔχασε τά προνόμια ἐξ αἰτίας τῆς ἔλλειψης καρποφορίας. Ἔτσι ὁ Κύριος ἀπομακρύνει τήν εὐλογία Του ἀπό τίς Ἐκκλησίες πού δέν φέρουν καρπό.

Κατά τήν Γραφή, καρπός εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ ζωή τῆς ἀληθείας, δηλαδή ἡ βαθειά γνώση τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀπάντηση τοῦ Θεοῦ στήν προσευχή μας, ἡ ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ προσφορά οἰκονομικῆς βοήθειας, ἡ ἐπιστροφή τῶν ἀνθρώπων στόν Χριστό. Ὁ καρπός κατά τόν Παῦλο εἶναι ἕνας πιστός νά φέρει ἕναν ἄλλο πιστό.

Ἡ ἀριθμητική αὔξηση καί ἡ μεταστροφή ἀπίστων εἶναι ἡ καρποφορία κατά τόν Παῦλο. Ἔτσι χαρακτηρίζει τούς πρώτους πιστούς στήν Κόρινθο, ἀποτέλεσμα τοῦ κηρύγματός του.

Ὁ Θεός θέλει νά αὐξάνει ἡ Ἐκκλησία Του.

Ἡ δική σας Ἐκκλησία - ἐνορία καρποφορεῖ καί αὐξάνει;

Αὐξάνονται οἱ πιστόί σας; Ἔχετε μεταστροφές ἀπίστων καί ἀδιαφόρων;

Ὁ Θεός θέλει ἡ Ἐκκλησία σας νά καρποφορεῖ καί νά αὐξάνει.

Ἡ πιστότητα μέ τήν καρποφορία πᾶνε μαζί. Ὅταν λείπει ἕνά ἀπ' αὐτά τό ἔργο μας εἶναι μισό.

Ἄν εἴμαστε πιστοί, θά ἔχουμε καρποφορία.

Ἡ μεγάλη ἀποστόλή εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων μέσω τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου μας. Ἄν δέν σώζονται ἄνθρωποι, ἄν δέν μεταστρέφονται, ἄν δέν μετανοοῦν, ἄν δέν προοδεύουν, δέν ἐκπληρώνουμε τόν σκοπό γιά τόν ὁποῖον ταχθήκαμε.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

(Το παρόν αποτελεί τμήμα εισηγήσεως του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μπουκόμπα και Δυτικής Τανζανίας κ.κ. Χρυσοστόμου.)