8. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2022-09-26

8. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ἡ ποιοτική αὔξηση τοῦ ποιμένα καί τῶν πιστῶν ὁδηγεῖ στήν ποσοτική αὔξηση τῆς Ἐνορίας

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας κ. Χρυσοστόμου

4. Τί εἶναι αὐτά πού πρέπει νά κάνουμε ἐμεῖς ἀπό ἀνθρωπίνης πλευρᾶς γιά τήν αὐξηση τῆς Ἐκκλησίας.

Δηλαδή, ποιά εἶναι τά ἐμπόδια, πού θά βγάλουμε, γιά νά μήν ἐμποδίζουν τήν αὔξηση;

α. Ἐνισχυτική ἡγεσία

Ἡ ἡγεσία στήν Ἐκκλησία σημαίνει ἕναν μεγαλοφυή πολυτάλαντο ἡγέτη μέ μεγάλο ὅραμα, πού χρειάζεται ἐθελοντές γιά νά τόν βοηθήσουν νά μετατρέψει τό ὅραμα σέ πραγματικότητα.

Ἡ ἡγεσία δέν σημαίνει δυναμικότητα, ἀλλά δεξιότητες γιά νά εἶσαι ἡγέτης.

Σκοπός σου νά αὐξάνεις τήν ποιότητα σέ κάθε τόμέα και νά ἐξισορροπεῖς τίς δυνάμεις.

Οἱ καλοί ποιμένες-ἡγέτες ἐνισχύουν, στηρίζουν, καταρτίζουν, κινητοποιοῦν, διδάσκουν τούς ἀνθρώπους γιά νά γίνουν ὅσα θέλει ὁ Θεός νά γίνουν.

Ἄν εἶσαι ἡγέτης ἐστίασε τή διακονία σου στήν ἐνίσχυση τῶν ἄλλων.

Τέτοιες περιπτώσεις ἦταν ὁ Ἱερώνυμος ὁ Α΄, ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, ὁ π. Ἀντώνιος.

Προϋπόθεση ὅμως, ὅταν κάνεις κάτι, νά ἐξηγεῖς

- Γιατί τό κάνεις

- Νά κινητοποιεῖς τούς ἄλλους

- Νά μήν ἐξαρτᾶς τίς κινήσεις τῶν ἄλλων.

β. Ἀξιοποίηση τῶν χαρισμάτων

Νά βοηθοῦμε τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀνακαλύψουν τά χαρίσματα τους καί νά τά ἀξιοποιήσουν.

Νά τό κάνει μέ χαρά, αὐτό εἶναι προϋπόθεση, αὐτό σημαίνει ἀξιοποίηση χαρίσματος.

Τό χάρισμα τό ἔχει κάποιος πού ἔχει:

- Νά ἔχει γνώση τοῦ ἀντικειμένου

- Νά δίδεται σ' αὐτό

- Καί ἔχει δύναμη νά τό κάνει

Νά τό ἔργο σου, ποιμενάρχα!

γ. Θερμή πνευματικότητα.

Ἡ πίστη ἐκδηλώνεται μέ ἀφιέρωση, πάθος καί ἐνθουσιασμό.

Ἡ πνευματικότητα μας φαίνεται ἀπό τό πόσο συμμετέχουμε στήν κοινότητα. Ἡ ἀπομόνωση ἀρρώστια. Πρέπει νά σέ ὁδηγεῖ ἡ ἀγάπη.

- Πόσο μελετᾶμε τόν Λόγο Του. Σέ ὁδηγεῖ ἡ ἀγάπη γιά τόν Χριστό.

- Καί ποιά εἶναι ἡ καθαρότητα μας. Σέ ὁδηγεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού ἔχεις μέσα σου.

δ. Ἀποτελεσματικές δομές.

Νά μή συντηροῦμε δομές, πού ἔχουν νεκρωθεῖ.

Νά παραδεχόμαστε τήν ἀποτυχία αὐτοῦ τοῦ τρόπου. Αὐτῆς τῆς διακονίας.

Δέν ἀποδίδει. Σταματᾶ.

Οἱ πρακτικές πού θά ἀκολουθήσουμε νά βοηθοῦν

- Τήν κοινωνία μας μέ τόν Χριστό

- Τήν ἑνότητα στήν Ἐκκλησία

- Τήν ἰσορροπία μέσα μας

ε. Ζωντανή λατρεία

Γιά νά εἶναι ζωντανή μια λειτουργική πράξη, πρέπει πραγματικά νά ἀγγίζει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, πού συμμετέχουν.

Μιά βαρετή Λειτουργία διώχνει.

Ζωντανή λατρεία σημαίνει

- ὅλα νά γίνονται κατανοητά

- κατανοητό κήρυγμα

- Νά συμμετέχουν προσευχητικά. Αὐτό προσφέρεται π.χ. στό Ἅγιον Ὄρος

στ. Ἀξιοποίηση μικρῶν ὁμάδων

Ἀξιοποίηση μικρῶν ὁμάδων, λειτουργικῶν κύκλων, κατηχητικῶν ὁμάδων.

Οἱ μικρές ὁμάδες τρέφουν τό κεφάλι, τά χέρια και τήν καρδιά.

Δηλαδή, ὑπάρχει ἀλληλογνωριμία, ἀλληλοβοήθεια καί ἀλληλοεπίδραση πνευματική.

ζ. Εὐαγγελισμός, ὁ σταθερός προσανατολισμός.

Δηλαδή, νά ἐνδιαφερθεῖς γι' αὐτούς πού δέν εἶναι κοντά σου.

Νά συμμερισθεῖς τούς προβληματισμούς καί τά προβλήματα τους. Πιά εἶναι ἡ ἀνταπόκριση μας στίς ἀνάγκες τῶν πιστῶν μας. Εἶναι πολύ σημαντικό γιά τήν ποιοτική καί τήν ποσοτική μας πρόοδο.

Νά προσευχηθεῖς γι' αὐτούς πού «ἀγνοοῦν τόν Θεό».

η. Ἡ ἀγάπη στήν ἐνορία.

Αὐτό ἦταν τό χαρακτηριστικό τῶν «ἀγαπῶν» τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Οἱ χριστιανοί ἀγαπιοῦνται πρίν νά γνωριστοῦν.

Ἡ γνήσια ἀγάπη προικίζει τήν Ἐκκλησία μέ πολύ μεγαλύτερη μαγνητική δύναμη, ἀπ' ὅλες τίς ἐπιχειρηματικές προσπάθειες τοῦ κόσμου.

Ἡ πραγματική ἀγάπη ἀναδύει τό μυστηριῶδες ἄρωμα στό ὁποῖο ἐλάχιστοι μποροῦν νά ἀντισταθοῦν.