ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: Ἔκδοσεις Δύο (2) ὑπέροχων βιβλίων, α) ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ & β) ΝΕΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ!!!

2022-06-14

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΝΕΑΣ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Ἡ ἐνασχόληση μέ τά ἱερά κείμενα τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει μεγάλη εὐλογία καί χάρη. Ἰδιαίτερη χάρη ἀποκομίζει κανείς, μελετώντας τά κείμενα τῶν Νηπτικῶν λεγομένων Πατέρων. «Ἀνοίγει καί φωτίζεται ὁ νοῦς του», ἀφοῦ κύριο γνώρισμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς μελέτης του εἶναι ἡ κάθαρση καί φωτισμός τοῦ νοῦ καί τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπου.

Γνωρίζοντας τήν μεγάλη ἀξία καί ὠφελιμότητα τῶν κειμένων τῆς Φιλοκαλίας τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν, παραδίνουμε στό φιλόχριστο κοινό τόν Α΄ Τόμο τοῦ «Φιλοκαλικοῦ Ταμείου», τόν ὁποῖον ἐπιμελήθηκε ἀρχικά μετά πολλοῦ κόπου ὁ ἀπό πεντηκονταετίας φίλτατος ἐν Χριστῷ ἀδελφός, Βασίλειος Λαμπρινός. Ὁ κόπος οὐκ ὀλίγος καί χρόνος ὄχι μικρός. Ὁ ὑποφαινόμενος ἐπιμελήθηκε τήν τελειοποίηση τῶν κειμένων, τίς διορθώσεις τοῦ πολυτονικοῦ κειμένου, καί ὅ, τι ἄλλο ἔπρεπε γιά τήν ἀρτιώτερη ἔκδοση καί ἐμφάνιση...


" ΝΕΟΝ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ"

Μελετώντας κανείς τά ἔργα τοῦ Ἅγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί εἰδικώτερα τόν συναξαριστή, διαπιστώνει ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις πού κάνει παραμπομπές στό «Νέον Λειμωνάριον». Αὐτό συμβαίνει ὅταν ὁ βίος ὡρισμένων Ἁγίων εἶναι ἐκτενής.

Τί εἶναι τό Λειμωνάριον;

Ἐτυμολογικά ἡ λέξις ¨λειμωνάριον¨ προέρχεται ἀπό τή λέξι ¨λειμών¨ μέ τήν προσθήκη τῆς παραγωγικῆς κατάληξης «-άριον», πού ὑποδηλώνει ὑποκορισμό. Κατά τό λεξικό τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσης τοῦ Γ. Μπαμπινιώτη λειμωνάριο εἶναι «ἡ συλλογή διδασκαλιών καί ἐνάρετων πράξεων ἁγίων, μαρτύρων ἥ μοναχῶν ὡς εἶδος λογοτεχνίας πού ἀναπτύχθηκε στό Βυζάντιο.... 

Παραγγελίες - Πληροφορίες γιά τα βιβλία ... Ιερομόναχο π. Βενέδικτο τηλέφωνο επικοινωνίας 6974335921