ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ Ὁ διάβολος εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.

2023-10-22

Ὁ διάβολος ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἄγγελος πού δημιούργησε ὁ Θεός. Ὅμως ἀπό ἐγωϊσμό ἐπανάστησε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἀμέσως ἀπό ἄγγελος ἔγινε διάβολος. Ἀπό φωτεινός ἔγινε σκοτεινός. Ὁ διάβολος εἶναι ἕνας πεσμένος ἄγγελος.

Μισεῖ τό Θεό καί θέλει νά καταστρέψει τήν δημιουργία τοῦ Θεοῦ. Θέλει νά καταστρέψει τόν ἄνθρωπο. Ἄν μποροῦσε μέσα σέ μιά στιγμή θά κατέστρεφε ὅλους τούς ἀνθρώπους καί θά τούς ἐξαφάνιζε. Ἀλλά δέν τόν ἀφήνει ὁ Χριστός.

Ὁ διάβολος ἦταν πού συμβούλεψε τόν ἄνθρωπο νά μή ὑπακούσει στό Θεό. Δυστυχῶς ὁ ἄνθρωπος ἄκουσε τόν ἐχθρό του τόν διάβολο. Δέν ἄκουσε τό δημιουργό του τό Θεό. Ἔτσι ὁ διάβολος ἔγινε αἰτία τῆς πτώσης τοῦ ἀνθρώπου στήν ἁμαρτία. Ὁ διάβολος ἔγινε αἰτία νά διωχθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τόν παράδεισο.

Ἀπό τότε ὁ ἄνθρωπος ἦταν σκλαβωμένος στήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν τό θέλημα τοῦ διαβόλου. Λάτρευαν τό διάβολο. Καί γιά θρησκεία εἶχαν τά μάγια. Καί γιά ἱερεῖς εἶχαν τούς μάγους.

***

Ὁ Χριστός ἦλθε γιά νά μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Αὐτό βλέπουμε στό σημερινό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ. Θεράπευσε τόν δαιμονισμένο τῶν Γαδαρηνῶν.

Ἦταν σέ ἄθλια κατάσταση. Εἶχε ἄγρια ὄψη, ἦταν γυμνός καί ἔμενε στίς ἐρημιές καί μέσα σέ τάφους. Τόν εἶχαν δεμένο μέ ἀλυσίδες γιά νά μή κάνει κακό στούς ἀνθρώπους.

Ὁ δαιμονισμός ἦταν, ὅτι μπῆκε μέσα του καί κατοικοῦσε ὁ διάβολος. Τοῦ εἶχε κυριεύσει, τή σκέψη, τή θέληση, τό λόγο. Ἀντί γι'αὐτόν μιλοῦσε ὁ διάβολος.

Ὁ Χριστός μας, πού εἶναι ποιό δυνατός ἀπ' τόν διάβολο, ἔβγαλε τό διάβολο ἀπό τόν ἄνθρωπο.

***

Δαιμονισμός εἶναι, ὅταν κάνουμε τό θέλημα τοῦ διαβόλου.

Δαιμονισμός εἶναι, ὅταν πηγαίνουμε στούς μάγους, εἴτε γιά ἀρρώστιες, εἴτε γιά καλό μας, εἴτε νά γιά νά κάνουμε κακό σέ ἄλλους.

Δαιμονισμός εἶναι, ὅταν συμμετέχουμε σέ γιορτές καί λατρεία τοῦ διαβόλου.

Οἱ χριστιανοί ὅταν βαπτιζόμαστε ἀρνούμαστε κάθε σχέση μέ τόν διάβολο. Καμμιά σχέση μαζί του. Καμμιά σχέση μέ τούς μάγους. Καμμιά σχέση μέ τά μάγια.

Οὔτε νά δεχθοῦμε νά μᾶς κάνει καλό. Πολλές φορές μᾶς ξεγελᾶ μέ τό νά μᾶς θεραπεύει. Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος γίνεται δοῦλος του. Δέν θέλουμε νά μᾶς κάνει καλό ὀ διάβολος.

Ὅποιος χριστιανός πηγαίνει σέ μάγους ἀρνεῖται τό Χριστό.

Ὅταν συμβεῖ νά μᾶς κάνουν μάγεια γιά νά μᾶς κάνουν κακό, τότε πρέπει νά πᾶμε στόν πνευματικό πατέρα. Πρέπει νά ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας. Διότι ὅταν ὑπάρχει ἁμαρτία τότε ἐνεργεῖ ὁ διάβολος. Βρίσκει ἔδαφος ἡ ἁμαρτία γιά νά δράσει.

Δέν τόν φοβόμαστε τό διάβολο.

Ὁ χριστιανός, πού ἐκκλησιάζεται, πού πιστεύει, προσεύχεται, κοινωνεῖ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι φυλαγμένος. Ὁ διάβολος καί τά μάγια δέν μποροῦν νά τόν πειράξουν.

Ἡ Ἁγἰα Γραφή μᾶς λέει «ἀντισταθεῖτε στό διάβολο».
Ὅχι στό διάβολο. 

Ναί στό Χριστό.

 Μακρυά ἀπό τό διάβολο.

Κοντά στό Χριστό. 

Μακρυά ἀπό τούς μάγους. 

Κοντά στόύς Ἱερεῖς. 

Μακρυά ἀπό τά μάγια. 

Κοντά στήν προσευχή.

Ἄς ποῦμε καί μεῖς μαζί μέ τό Χριστό, «φύγε πίσω μου σατανᾶ». Ἐγώ εἶμαι χριστιανός.

Μόνο τό Χριστό λατρεύω. Μόνο τό Χριστό πιστεύω. Μόνο τό Χριστό ἀγαπῶ.

*Κήρυγμα πού ἀκούσθηκε στό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Bukoba στίς 22/10/2023 .