Νά κλείνεις τά αὐτιά σου στίς διαβολές ἐναντίον ἱερέων

2022-02-19

   Πρέ­πει ὅ­μως νά κλεί­νης τά αὐ­τιά σου καί στίς δι­α­βο­λές ἐ­ναν­τί­ον τῶν ἄλ­λων, ὅ­πως προ­στά­ζει ἡ ἐν­το­λή τοῦ Θε­οῦ: «Δέν θά λά­βης ὑ­π' ὂ­ψιν σου κα­τη­γο­ρί­α ἀ­στή­ρι­κτη» (Ἐξ. 23,1). Καί μά­λι­στα, τό­τε πρέ­πει νά ἀ­πω­θῆς τίς δι­α­βο­λές, ὅ­ταν τύ­χη νά εἶ­ναι ἱ­ε­ρω­μέ­νοι ἐ­κεῖ­νοι γι­ά τούς ὁ­ποί­ους λέ­γον­ται αὐ­τές οἱ δι­α­βο­λές καί οἱ κα­τη­γο­ρί­ες. Γι' αὐ­τό καί ὁ Ἀ­πό­στο­λος πα­ραγ­γέλ­λει στόν Τι­μό­θε­ο: «Μή δέ­χε­σαι κα­τη­γο­ρί­α ἐ­ναν­τί­ον πρε­σβυ­τέ­ρου, ἐ­κτός ἄν στη­ρί­ζε­ται σέ δύ­ο ἤ τρεῖς μάρ­τυ­ρες» (Α΄ Τιμ. 5,19).

   Ἄ­νοι­γε λοι­πόν τό ἕ­να αὐ­τί γι­ά νά ἀ­κοῦς τά λό­για τοῦ δι­α­βο­λέ­α, σύμ­φω­να μὲ τό πα­ρά­δειγ­μα τοῦ Ἀ­λέ­ξαν­δρου τοῦ Μα­κε­δό­να. Μήν ἀ­νοί­ξης ἀ­μέ­σως καί τά δύ­ο αὐτιά στά λό­για τῶν δι­α­βο­λέ­ων καί μήν στη­ρί­ξης τίς ἀ­πο­φά­σεις καί τήν ψῆ­φο σου σ' αὐ­τά καί κα­τα­δι­κά­σης ἐ­ρή­μην, ὅ­πως λέ­γε­ται, χω­ρίς δη­λα­δή νά εἶ­ναι πα­ρών καί αὐ­τός πού δι­α­βάλ­λε­ται. Γι­α­τί πολ­λές ἄ­δι­κες καί πα­ρά­λο­γες ἀ­πο­φά­σεις ἀ­κο­λου­θοῦν ἀπό αὐ­τούς τούς δι­α­βο­λεῖς.

   Γι' αὐ­τό καί ὁ Μέ­γας Βα­σί­λει­ος λέ­ει ὅ­τι οἱ δι­α­βο­λεῖς ἀ­δι­κοῦν τρεῖς πλευ­ρές· «τόν ἑ­αυ­τό τους, γι­α­τί ψεύ­δο­νται· αὐ­τούς πού τούς ἀ­κοῦν, γι­α­τί συ­ναρ­πά­ζο­ντάς τους τούς ἐ­ξα­πα­τοῦν· καί αὐ­τούς πού δι­α­βάλ­λουν, γι­α­τί ἀ­δι­κοῦν τήν ἀ­γα­θή τους ὑ­πό­λη­ψι καί τι­μή».

   «Ἐξ αἰ­τί­ας αὐ­τοῦ, πα­ρα­κα­λῶ, τήν ἀ­γά­πη σας ἐν Χρι­στῷ, νά μήν ἀ­πο­δέ­χε­σθε ὡς ἀ­λη­θι­νές τίς δι­α­βο­λές πού προ­έρ­χο­νται ἀ­πό μί­α μό­νο πλευ­ρά. Γι­α­τί ὅ­πως ἔ­χει γρα­φῆ, ὁ νό­μος δέν κρί­νει κα­νέ­ναν, ἄν δέν ἀ­κού­ση πρῶ­τα καί δέν γνω­ρί­ση τί ἔ­κα­νε. Πρέ­πει λοι­πόν νά μήν σω­παί­νου­με στίς δι­α­βο­λές, ὄ­χι γι­ά νά ἐκ­δι­κά­σου­με αὐ­τούς μέ ἀ­ντι­λο­γί­α, ἀλ­λά γι­ά νά μή ἐ­πι­τρέ­που­με τήν εὐ­ό­δω­σι τοῦ ψεύ­δους καί νά μήν ἀ­φή­νου­με στή βλά­βη τούς ἐ­ξα­πα­τη­μέ­νους».

Δι­ά­βα­σε καί τόν βί­ο τοῦ Ἰ­ω­άν­νη τοῦ ἐ­λε­ή­μο­να, καί ἐ­κεῖ θά βρῆς πολ­λά πα­ρα­δείγ­μα­τα γι­ά τό ὅ­τι δέν πρέ­πει νά ἀ­κοῦς τίς δι­α­βο­λές καί νά κα­τα­δι­κά­ζης εὔ­κο­λα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΙΕΡΑ ΚΑΛΥΒΗ «ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α΄» ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ