Οἱ Ἀρχιερεῖς πρέπει νά διαβάζουν τίς Γραφές καί ἰδιαίτερα τούς Ἱερούς Κανόνες, γιά νά διδάσκουν τό ποίμνιό τους

2022-03-20

Πρέ­πει ἐ­πί πλέ­ον νά δι­α­βά­ζης τίς θεῖ­ες Γρα­φές καί τούς ἱ­ε­ρούς Πα­τέ­ρες, γιά τήν ὠ­φέ­λεια τοῦ λο­γι­κοῦ σου ποι­μνί­ου.

Ὅ­πως ὁ ποι­μέ­νας βό­σκει καί τρέ­φει τά ἄ­λο­γα πρό­βα­τά του στίς χλο­ε­ρές πε­διά­δες καί τά λι­βά­δια, ἔ­τσι καί ὁ Ἀρ­χι­ε­ρέ­ας καί ποι­μέ­νας εἶναι ὑποχρεωμένος νά τρέ­φη τά λο­γι­κά του πρό­βα­τα στή βο­σκή τῶν θεί­ων Γρα­φῶν, δι­δά­σκον­τάς τα πάν­το­τε μέ τά ἱ­ε­ρά λό­για, ἤ τό λι­γώ­τε­ρο, δι­δά­σκον­τάς τα κά­θε γι­ορ­τή καί Κυ­ρια­κή, κα­θώς εἶ­ναι ὡ­ρι­σμέ­νο ἀ­πό τήν Ἁγί­α ΣΤ΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο, ἡ ὁ­ποί­α στόν ι­θ΄ κα­νό­να λέ­ει: «Οἱ προ­ε­στῶ­τες τῶν ἐκ­κλη­σι­ῶν πρέ­πει κά­θε μέ­ρα καί ἰ­δι­αί­τε­ρα τίς Κυ­ρια­κές νά δι­δά­σκουν ὅ­λο τόν κλῆ­ρο καί τόν λα­ό μέ τούς λό­γους τῆς εὐ­σε­βεί­ας καί νά ἀ­νι­στο­ροῦν τά νο­ή­μα­τα καί τά δόγ­μα­τα τῆς ἀ­λη­θεί­ας ἀ­πό τήν θεί­α Γρα­φή· ἐ­πί­σης, νά μήν πα­ρα­βαί­νουν τούς ἤ­δη θε­σπι­σμέ­νους ὅ­ρους, ἤ τήν πα­ρά­δο­σι τῶν θε­ο­φό­ρων Πα­τέ­ρων· ἀλ­λά καί ἄν ἀ­να­κι­νη­θῆ λό­γος τῆς Γρα­φῆς, νά μήν τόν ἑρ­μη­νεύ­σουν δι­α­φο­ρε­τι­κά, πα­ρά ὅ­πως οἱ φω­στῆ­ρες καί οἱ δι­δά­σκα­λοι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τόν πα­ρέ­θε­σαν στά οἰ­κεῖ­α συγ­γράμ­μα­τα· δι­ό­τι μέ τήν δι­δα­σκα­λί­α τῶν προ­α­να­φερ­θέν­των Πα­τέ­ρων γνω­ρί­ζον­τας οἱ λα­οί τά σπου­δαῖ­α καί αἱ­ρε­τά, καί τά ἀ­σύμ­φο­ρα καί τά ἀ­πό­βλη­τα, ρυθ­μί­ζουν τήν ζω­ή τους πρός τό καλ­λί­τε­ρο».

Οἱ Ἀρχιερεῖς νά μελετοῦν ἰ­δι­αί­τε­ρα τούς Ἱε­ρούς Κα­νό­νες

Ἰ­δι­αί­τε­ρα ὅ­μως καί μέ ζῆ­λο πρέ­πει νά με­λε­τᾶς παν­το­τι­νά τούς θεί­ους καί Ἱε­ρούς Κα­νό­νες, τούς ἀ­πο­στο­λι­κούς, τούς συ­νο­δι­κούς καί τούς πα­τε­ρι­κούς καί αὐ­τούς σχε­δόν νά ἀ­να­πνέ­ης καί νά τούς γνω­ρί­ζης ἀ­π' ἔ­ξω, για­τί αὐ­τοί εἶ­ναι τό πη­δά­λιο μέ τό ὁ­ποῖ­ο πρό­κει­ται νά δι­α­χει­ρί­ζε­σαι σάν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ας τίς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κές ὑ­πο­θέ­σεις τῆς ἐ­παρ­χί­ας σου.

Γι' αὐ­τό καί ὁ β΄ κα­νό­νας τῆς Ζ΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου λέ­ει: «Ὁ­ρί­ζου­με, ὅ­ποι­ον πρό­κει­ται νά προ­α­χθῆ στόν βαθ­μό τοῦ ἐ­πι­σκό­που, νά δι­α­βά­ζη ὁ­πωσ­δή­πο­τε τό ψαλ­τῆ­ρι· καί νά ἀ­να­κρί­νε­ται ἀ­πό τόν Μη­τρο­πο­λί­τη ἄν δι­α­βά­ζη πρό­θυ­μα, δι­ε­ρευ­νη­τι­κά καί ὄ­χι ἐ­πι­πό­λαι­α τούς ἱ­ε­ρούς κα­νό­νες καί τό ἅ­γιο Εὐ­αγ­γέ­λιο· καί τό βι­βλί­ο τοῦ θεί­ου ἀ­πο­στό­λου καί ὅ­λη τή θεί­α Γρα­φή· καί νά ζῆ σύμ­φω­να μέ τά θεῖ­α ἐν­τάλ­μα­τα καί νά δι­δά­σκη τό ποί­μνιό του».