Ο ΚΑΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ            ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΞΟΔΩΝ      Ἡ καταδίκη τῆς αἵρεσης τοῦ ἐνθοφυλετισμοῦ καί τῆς ἁμαρτίας τοῦ πολέμου

2022-12-09


Ἡ παύση τῆς μνημόνευσης τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου καί ἡ καθαίρεση τοῦ Ἐπισκόπου Λεωνίδα ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἶναι μεγάλο ἐκκλησιαστικό γεγονός τῶν ἡμερῶν μας γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔπεσε μεγάλη σέ πλάνη μέ τήν διακοπή τῆς μνημόνευσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, μέ τήν εἰσβολή στήν Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς καί μέ τήν εὐλογία τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία.

Ἡ γενναία ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μέ τήν καταδίκη τῆς αἵρεσης τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ καί τοῦ πολέμου, ἦταν ὁριοθέτηση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς.

Μακριά ἀπό τούς Ἁγίους της καί τήν εὐσέβεια τοῦ λαοῦ της, ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία στή Ρωσία ἔπεσε στήν αἵρεση τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ καί τῆς ἐκκοσμίκευσης.

Κάϊν τῆς Ὀρθοδοξίας χαρακτηρίστηκε στή Σύνοδο ὁ Πατριάρχης τῆς Μόσχας, γιά τήν αἴρεση τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ, πού ἔπεσε μέ τήν ἀποκοπή του ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί τίς ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες Ἀλεξανδρείας, Ἑλλάδος καί Κύπρου. Αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί στήν αἰχμαλωσία στόν Ρωσικό Ἐθνικισμό.

Ἡ ἀπουσία του ἀπό τήν Πανορθόδοξη Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἡ πεισματική ἄρνηση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἡ παύση μνημόνευσης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ὑπολοίπων συμφωνούντων προκάλεσαν ρῆγμα στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Κάϊν τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Πατριάρχης Μόσχας μέ τήν εἰσβολή στό ἐν Ἀφρικῆ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Στόχος ἡ ἐκδίκηση, ἡ καταστροφή τῆς Ἱεραποστολῆς, ὁ διχασμός τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ καί ἡ ὑφαρπαγή τοῦ κόπου καί τῶν θυσιῶν τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ θρόνου ὑπέρ τῶν πτωχῶν Ἀφρικανῶν ἀδελφῶν. Μέ αὐτή τήν ἐπίθεση γελοιοποιεῖ τήν Ὀρθοδοξία στήν Ἀφρική καί στήν οἰκουμένη καί ἀκυρώνει τόν σωτηριώδη ἱεραποστολικό λόγο της.

Κάϊν τῶν Ὀρθοδόξων ὀνομάσθηκε στή Σύνοδο, ὁ Πατριάρχης Μόσχας γιά τήν εὐλογία του στόν πόλεμο τῆς Ρωσίας ἐναντίον τῆς Οὐκρανίας. Ὁ σύγχρονος Ρῶσος Ἅγιος, ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, χαρακτήρισε τόν πόλεμο «σάν τήν μεγαλύτερη ἁμαρτία». Πῶς, ἕνας ποιμένας, κήρυκας τῆς εἰρήνης εὐλογεῖ τόν πόλεμο ἐναντίον Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν; Πῶς, εὐλογεῖ πόλεμο μεταξύ δικῶν του πιστῶν, ὅπως θέλει νά τούς χαρακτηρίζε τούς Οὐκρανούς; Ἀντί νά ζητήσει ἀπό τούς πολιτικούς τήν εἰρήνη, εὐλογεῖ τήν αἱματοχυσία;

Κάϊν τῶν Ὀρθοδόξων μέ τήν ὑφαρπαγή κληρικῶν καί χριστιανῶν τῆς Ἀφρικῆς. Δολοφονία τῆς Ὀρθόδοξης παρουσίας στήν Ἀφρική ἐν μέσω ἀλλοθρήσκων Μουσουλμάνων καί ἀλλοδόξων Παπικῶν καί Προτεσταντῶν, ὁ διχασμός τῶν ἐν Ἀφρικῆ Ὀρθοδόξων.

Ἡ ἀπόφαση τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἀποτελεῖ ἄμυνα του στήν εἰσβολή, ἀλλά καί ὁριοθέτηση ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς.

Μιά ὁριοθέτηση, κρίνει καί ἐλέγχει τήν κάθε μιά Τοπική Ἐκκλησία, ἀλλά καί κάθε μέλος τῆς Ἐκκλησίας, κληρικό καί λαϊκό.

Ὁ ἔλεγχος τῆς πλάνης καί τῆς ἁμαρτίας γίνεται γιά νά ἔλθει σέ συναίσθηση καί μετάνοια ὁ πλανώμενος καί ἁμαρτάνων, εἴτε ἀτομικά σάν χριστιανός, εἴτε ὁμαδικά σάν Τοπική Ἐκκλησία.

Ἁμαρτωλοί εἴμαστε. Αἱρετικοί ὅμως ὄχι. Διότι «ἡ αἵρεση εἶναι χωρισμός ἀπό τόν Θεό» κατά τόν Ἀββᾶ Ἀγάθωνα. Καί ἡ ἐν Ρωσία Ἐκκλησία ἔχει πέσει σέ αἵρεση τῆς ἐχθρότητος καί ἀπομάκρυνσης ἀπό τόν ἀληθινό Θεό τῆς ἀγάπης. Ἡ ἐχθρότητα πρός τούς ὁμοδόξους Ἕλληνες εἶναι δόγμα της.

Κατά τόν Ὅσιο Σωφρόνιο «ἡ ἀγάπη εἶναι δόγμα». Ἔτσι αὐτός πού ἀρνεῖται τήν ἀγάπη καί τήν πολεμᾶ, δέν εἶναι ἀπλά ἀμαρτωλός, ἀλλά εἶναι αἱρετικός.

Μακρυά ἀπό αἱρέσεις λοιπόν καί καλή μετάνοια σέ ὅλους μας.

Ὁ Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας

Χρυσόστομος