*Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ*

2023-11-05

Ἐπισκόπου Μπουκόμπας καί Δυτικῆς Τανζανίας Χρυσοστόμου.

Α. Ὁ Κύριος προσεύχεται γιά τήν ἑνότητα

Ὁ Κύριος στήν Ἀρχιερατική Του προσευχή, προσευχήθηκε θερμά στόν Πατέρα γιά τήν ἑνότητα τὼν μαθητῶν Του, γιά τήν ἐνότητα τὴς Ἐκκλησίας Του (Ἰωάν. 17, 1-26). Πέντε φορές προσευχήθηκε μέ ἀγωνία «Πατέρα μου, παρακαλῶ, νά εἶναι ἐνωμένοι μεταξύ τους» ( Ἰωάν. 17, 20- 21. «Νά εἶναι ἐνωμένοι ὅπως εἴμαστε ἐμεῖς» (Ἰωάν. 17, 11). Γνώριζε, ὅτι θά ὑπῆρχαν προβλήματα ἑνότητας ἀνάμεσα στούς μαθητές καί μέσα στήν Ἐκκλησία.

Β. ό Ἅγιο Πνεῦμα ἑνώνει

Τήν ἠμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὅταν ἦλθε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἵδρυσε τήν Ἐκκλησία, «εἰς ἐνότητα πάντες ἐκάλεσε», σύμφωνα μέ ἕνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα κρατᾶ τήν Ἐκκλησία ἑνωμένη.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος μιλᾶ στήν πρός Ἐφεσίους Ἐπιστολή του (Ἐφ. 4, 1-16) γιά «τήν ἐνότητα πού δίνει τό Πνεῦμα. Ἀποτελεῖτε ἕνα σῶμα ὅλοι καί ἕνα Πνεῦμα σᾶς ἐνώνει, ὅπως καί μία εἶναι ἡ ἐλπίδα σας γιά τήν ὁποία σᾶς κάλεσε ὁ Θεός. Ἕνας Κύριος ὑπάρχει, μία πίστη, ἕνα βάπτισμα» (Ἐφ. 4,3-4).

Τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού κρατᾶ ἑνωμένο τόν πιστό μέ τήν Ἐκκλησία. Λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος «παρακαλῶ τόν Θεό νά ἐνισχύει πλουσιοπάροχα καί δυναμικά μέ τό Πνεῦμα του τόν ἐσωτερικό σας ἄνθρωπο, νά κατοικήσει ὁ Χριστός στίς καρδιές σας μέ τήν πίστη, καί νά εἶστε ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι στήν ἀγάπη» (Ἐφ.3,16-17).

Γ. Ἡ Ἐκκλησία ἑνώνει

Στό Σὐμβολο τῆς πίστεως ὁμολογοῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «Μία». Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, γιατί ἕνας εἶναι ὁ Θεός, ἕνας ὁ Χριστός, ἕνα τό Πνεῦμα. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία, γιατί θέλει νά εἴμαστε ἕνωμένοι, νά γίνουμε ὅλοι ἕνα. «Μία ποίμνη μέ ἕνα ποιμένα», ὅπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο (Ἰω. 10, 16).

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἐκκλησίας «ὡς σῶμα Χριστοῦ» στήν Α΄πρός Κορινθίους (Ἰω. 12, 27) δείχνει τήν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Στήν πρός Ἐφεσίους λέει «ἕνα σῶμα ἀποτελεῖτε ὅλοι κι' ἕνα Πνεῦμα σᾶς ἑνώνει, ὅπως καί μία εἶναι ἠ ἐλπίδα σας γιά τήν ὁποία σᾶς κάλεσε ὁ Θεός» (Ἐφ. 4, 4). Καί ἀλλοῦ μᾶς λέει «γίναμε μέ τό βάτπισμα διά τοῦ ἑνός Πνεύματος ἕνα σῶμα καί ποτισθήκαμε ἀπό ἔνα καί τό αὐτό Πνεῦμα»(Α΄Κορ. 12, 13).

Μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα παίρνουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα πού μᾶς ἐνώνει μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Ὅταν φύγει κανείς ἀπό τήν Ἐκκλησία σέ αἵρεση ἤ σέ σχῖσμα χάνει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Γι'αὐτό ὄταν ἐπανέρχεται ἐπαναλαμβάνεται τό Χρῖσμα, γιά νά λάβει πάλι τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Δ. Ἡ Θεία Λειτουργία ἑνώνει

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.

Χωρίς τή Θεία Λειτουργία δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία.

Χωρίς τή Θεία Λειτουργία ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας Σύλλογος, ἕνα ἀνθρώπινο κατασκεύασμα.

Ἡ Θεία Λειτουργία μᾶς ἑνώνει μέ τό Χριστό καί μεταξύ μας. Συγκεντρωνόμαστε στόν ἴδιο χῶρο καί συμμετέχουμε στήν κοινή προσευχή, «ἐν ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ». Κοινωνοῦμε ὄλοι τοῦ ἀσάρκου Λόγου τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἀποστόλου καί τοῦ Εὐαγγελίου, πού διαβάζονται. Κοινωνοῦμε ὅλοι τοῦ σεσαρκωμένου Λόγου, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ καί γινόμαστε «σύναιμοι καί σύσωμοι Χριστοῦ».

Ἔτσι καί στήν Θεία Λειτουργία συμμετέχουμε στή ἴδια τροφή. Ἔχουμε μέσα μας τό ἴδιο αἷμα, τὀ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ἕνας Ἀποστολικός Πατέρας μᾶς λέει, ὅτι «ὅπως τό πρόσφορο ἀποτελεῖται ἀπό πολλούς σπόρους, ἔτσι καί μεῖς οἱ πολλοί ἀποτελοῦμε ἕνα σῶμα».

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας. Φαίνεται ἡ Ἐκκλησία ὅτι ὑ πάρχει, ὅταν τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία. Ὅταν ὁ χριστιανός συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία, τότε φαίνεται ὅτι εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Μέ τή συμμετοχή του στή Θεία Λειτουργία φαίνεται, ὅτι εἶναι χριστιανός. Εἶναι ἀδιανόητο νά εἶναι κάποιος χριστιανός καί νά μή συμμετέχει στή Θεία Λειτουργία. Καί εἶναι ἀδιανόητο νά συμμετέχει κάποιος στή Θεία Λειτουργία καί νά μή κοινωνήσει τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.

Ὑπάρχει κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, πού λέει, ὅτι ὅταν λείψει ἕνα χριστιανός τρεῖς Κυριακές συνεχεῖς ἀπό τήν Θεία Λειτουργία τότε ἀφορίζεται. Θεωρεῖται, ὅτι εἶναι χωρισμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία. Καί εἶναι ἀφορισμένος ὅποιος πάει στό Ναό καί δέν κοινωνή σει. Καί δέν πεῖ τό λόγο πού δέν κοινώνησε.

Ὅταν κάποιος ἔχει πέσει σέ μεγάλες ἁμαρτίες, τότε ὁ πνευματικός τοῦ στερεῖ τήν συμμετοχή στήν Θεία Κοινωνία. Αὐτές τίς ἡμέρες κάποιοι πού πολεμοῦν τήν Ἐπισκοπή μας καί τόν Ἐπίσκοπο. Τούς συστήσαμε νά μή πᾶνε νά κονωνήσουν τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ἐάν δέν πᾶνε προηγουμένως νά ἐξομολογηθοῦν. Ἐπειδή αὐτό πού ἔκαναν εἶναι μεγάλη ἁμαρτία, τούς ἀπαγορεύσαμε νά κοινωνήσουν.

Ε. Τό ὄνομα της σημαίνει ἑνότητα

Στά ἑλληνικά Ἐκκλησία σημαίνει συγκέντρωση ἀνθρώπων, πού ἔχουν προσκληθεῖ νά εἶναι μαζί σέ ἕνα τόπο. Ἡ ἐκκλησία ἦταν ἡ συνάθροιση τοῦ λαοῦ τοῦ Δήμου στήν ἀρχαία Ἑλληνική Δημοκρατία τῆς Ἀθήνας. Στήν νέα ἐποχή τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τό σύνολο τῶν πιστῶν πού εἶναι ἑνωμένοι διά τοῦ βαπτίσματος καί τῆς κοινῆς πίστεως σέ ἕνα σῶμα μέ τό Χριστό.

Ἡ Ἐκκλησία ἀπό τό ὄνομα της σημαίνει ἐνότητα.

Προσκαλεῖ ὅλους τούς ἄνθρώπους. Εἶναι γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ὅλης τῆς οἰκουμένης καί ὅλων τῶν αἰώνων.

Ἔχει σκοπό νά ἑνώσει ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ τό Χριστό καί νά τούς κάνει μετόχους τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι παροῦσα διά τῆς Ἐκκλησίας καί διά τῆς Θείας Λειτουργίας.

Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τοῦ Πατριαρχείου μας. Αὐτός εἶναι καί ὁ σκοπός τῆς Ἐπισκοπῆς μας. Αὐτός εἶναι ὁ σκοπός τῆς κάθε Ἐνορίας.

Γι'αὐτό σᾶς συνιστῶ νά λειτουργεῖτε τακτικά στίς Ἐνορίες σας. Νά συνιστᾶτε στούς χριστιανούς νά συμμετέχουν πάντοτε στή Θεία Λειτουργία. Νά συμμετέχουν στή Θεία Κοινωνία.

Ἔτσι θά κάνουμε πράξη τό λόγο τοῦ Κυρίου, νά εἴμαστε «μία ποίμνη τήν Ἐκκλησία, μέ ἔνα ποιμένα, τό Χριστό».