ΟΥΤΕ ΤΑ ΣΚΥΛΟΣΠΙΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...

2022-12-12

Στήν ἐπίθεση πού μᾶς κάνουν οἱ πλούσιοι Ὀρθόδοξοι Ρῶσοι μᾶς κατηγοροῦν, ὅτι ''Οἱ Ἕλληνες κτίζουν φτωχούς Ναούς στήν Ἀφρική, πού οὔτε τά σκυλιά τους δέν βἀζουν στήν Ἑλλάδα''. Μάλιστα! Αὐτοί εἶναι πλούσια αὐτοκρατορική Ἐκκλησία! Ἡ κρατική Ἐκκλησία. Δέν ξέρουν ἀπό φτώχεια! Δέν πέρασαν διωγμούς! Μά πρῶτα -πρῶτα, ὅταν μιλᾶμε γιά Ἀφρική μιλᾶμε γιά τήν ἀπόλυτη φτώχεια στό πλανήτη. Δέν εἶναι φτωχοί μόνο οἱ Ὀρθόδοξοι, εἶναι ὅλοι φτωχοί. Κράτη καί πολίτες. Οἱ Ἕλληνες ὀρθόδοξοι ἔκτισαν χιλιάδες Ναούς στήν Ἀφρική ἀπό τό ὑστέρημα τους καί ἀπό τήν φτώχεια τους. Τήν ἐποχή πού αὐτοί στήν Ρωσία γκρέμισαν 100.000 Ναούς καί εἶχαν ἐπίσημη ἀθεία καί κατεδίωκαν τἠν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Ὅταν εἶναι πτωχά τά παιδιά εἶναι πτωχή καί ἡ μἀνα τους. Δέν μπορεῖ ἡ μάνα Ἐκκλησία νά εἶναι πλούσια καί τά παιδιά νά πεθαίνουν τῆς πείνας. Καί οἱ Ναοί στήν Ἀφρική εἶναι ὅπως καί τά σπίτια τῶν Ἀφρικανῶν. Πῶς μπορεῖ οἱ χριστιανοί νά μπαίνουν ρακένδυτοι καί ξεπόλυτοι στό Ναό καί οἱ τρούλοι νά εἶναι χρυσοί καί οἱ παπᾶδες χρυσοστόλιστοι; Τό ὅτι εἶναι πτωχοί οἱ ναοί στήν Ἀφρική, αὐτό εἶναι κατηγορία; Ξεχνοῦν οἱ ὁμόδοξοι διῶκτες μας, ὅτι ὁ Xριστιανισμός γεννήθηκε σέ ἕνα σπῆλαιο καί ἀνδρώθηκε μέσα στίς κατακόμβες, ἀλλά χάθηκε στούς χρυσούς Ναούς; Ξεχνοῦν, ὅτι "τῆ ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῆ πτωχεία τά πλούσια"; Ἐξ ἄλλου γιά μᾶς στούς χριστιανούς ἡ πτωχεία εἶναι ἀρετή, πού τήν ἐπιλέγουμε. Τῆς Ἁγίας Ἄννας στήν λασποκαλύβα τῆς Ρουαμιγκάγκα κατέβηκε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἐπετέλεσε τό θαῦμα τῆς μεταβολῆς καί στά "προκείμενα δῶρα " καί στούς χριστιανούς.