Κήρυγμα πού ἀκούσθηκε στό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Kayanga στις 6/8/2023 .

2023-10-19


Ὁ Χριστός ἦλθε στό κόσμο γιά νά σπείρει μέ τό λόγο Του.

Ὁ λόγος Του εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τό Θεό, γιά τόν ἄνθρωπο γιά τό κόσμο.

Ὁ λόγος Του εἶναι λόγος ἀπόλυτης πίστης στό Θεό.

Ὁ λόγος Του εἶναι λόγος μετανοίας. Λόγος ἐπιστροφῆς στό Θεό.

Ὁ λόγος Του εἶναι λόγος ταπείνωσης, θλίψης γιά τίς ἁμαρτίες, πείνα καί δίψα γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἐλεημοσύνης, εἰρήνης, καθαρῆς καρδιᾶς διάθεση διωγμοῦ καί κακοπάθειας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Λόγος ἐφαρμογῆς τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Λόγος γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Λόγος γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Λόγος γιά ἀπομάκρυνση ἀπό τό μίσος, τήν μοιχεία, τό διαζύγιο, τήν ἐκδίκηση, τον ὅρκο, τήν κατάκριση. Λόγος για ἀγάπη προς ὅλους, ἀκόμη και πρός τούς ἐχθρούς. Λόγος γιά συγγνώμη και συγχώρηση ὅλων. Κατά τοῦ πλούτου και τῆς μέριμνας. Λόγος κατά τῆς ὑποκρισίας στην ἐλεημοσύνη, στήν προσευχή, στή νηστεία. Λόγος μακρυά ἀπό τούς ψευδοπροφῆτες και ψευδοδιδασκάλους, τίς διαιρέσεις και τά σχίσματα.

Λόγος για ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Λόγος για τήν προτίμηση στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀπό τά πλούτη.

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι λόγος για τόν πόλεμο μας κατά τῆςἁμαρτίας. Λόγος γιά αντίσταση στό διάβολο.

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι λόγος για τήν νίκη Του κατά τοῦ θανάτου.

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι λόγος ἐλπίδος στό Θεό. Στην ἀνταπόδοση τοῦ Θεοῦ στην αἰωνιότητα.

Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι λόγος για την ἀναμονή τῆς ἐρχόμενης Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς ἐρχόμενης βασιλείας Του και τῆς αἰωνιότητος.

***

Αὐτό τό λόγο τοῦ Χριστοῦ τον ἀκοῦμε μέσα στην Ἐκκλησία, ἀπό τούς Ἱερεῖς καί τούς Κατηχητές.

Αφοῦ πιστεύουμε στό Χριστό, τότε πιστεύουμε ὅτι και αὐτά πού μᾶς λέει εἶναι ἀλήθεια. Καίἀνάλογα με τήν πίστη μας δεχόμαστε και ἐφαρμόζουμε στή ζωή μας τά λόγια τοῦ Χριστοῦ.

Το ἐρώτημα εἶναι: τόν δεχόμαστε; Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ εἶναι σαν τό σπόρο, πού πέφτει στο ἔδαφος. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι σπόρος πού πέφτει στήν καρδιά μας. Ὁ Χριστός μᾶς λέει, ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπό το ἔδαφος τῆς καρδιᾶς μας.

Ἄν ἡ καρδιά μας εἶναι καθαρή τότε καρποφορεῖ καί φέρνει πολύ καρπό. Ὁ καρπός εἶναι οἱ ἀρετές καί τελικά ἡ σωτηρία.

Ἄν ἡ καρδιά μας εἶναι πέτρα, ἄν εἶναι σαν τό δρόμο, ἄν ἔχει ἀγκάθια, δεν καρποφορεῖ. Μένουμε ἄκαρποι. Δέν σωζόμαστε.

***

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή πού μᾶς προσφέρει τό λόγο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή πού μᾶς βοηθᾶ νά καλλιεργήσουμε τόἔδαφος τῆς καρδιᾶς μας με τήν καθημερινή ἄσκηση καί μετάνοια. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι αὐτή πού μᾶς ποτίζει μέτό Ἅγιο Πνεῦμα μέτά Ἅγια Μυστήρια. Τό Ἅγιο Πνεῦμα φέρνει τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Και αὐτή ἡ Χάρη φέρνει τήν καρποφορία. Φέρνει τήν σωτηρία. 

Ἀμήν.

*