Τό νά διδάσκη κανεὶς καί αὐτούς πού εἶναι στὸν κόσμο τήν νοερά προσευχή εἶναι πολύ ὠφέλιμο

2022-02-25

    Τό νά διδάσκη κανεὶς καί αὐτούς πού εἶναι στὸν κόσμο τήν νοερά προσευχή εἶναι πο­λύ ὠ­φέ­λι­μο

Γνω­ρί­ζω, ὅ­τι ἴ­σως κά­ποι­οι μέ κα­τη­γο­ρή­σουν, ὅ­τι γρά­φω ἐ­κεῖ­να πού εἶ­ναι ἴ­δια τῶν μο­να­χῶν πού ζοῦν ἔ­ξω ἀ­πό τόν κό­σμο, πρός ἕ­να ἄν­θρω­πο ὁ ὁ­ποῖ­ος δι­α­βι­ώ­νει στόν κό­σμο καί συ­να­να­στρέ­φε­ται μέ αὐ­τούς πού ζοῦν στόν κό­σμο.

Ἄν αὐ­τοί ἔ­χουν δί­και­ο ἤ ἄ­δι­κο νά μέ κα­τη­γο­ρή­σουν γι' αὐ­τό, ἐ­γώ τό ἀ­πο­σι­ω­πῶ καί λέ­ω μό­νο ὅ­τι αὐ­τό τό ἔ­κα­να.

Α΄. Ἀ­πό τήν ὑ­περ­βο­λι­κή, ὅ­πως εἶ­πα, ἀ­γά­πη πού ἔ­χω γιά τήν σω­τη­ρί­α σου.

Β΄. Για­τί ὁ Θε­ός δέν εἶ­ναι σῶ­μα τό ὁ­ποῖ­ο νά εὐ­α­ρε­στῆ­ται τό­σο καί νά ἀ­να­παύ­ε­ται μέ τίς προ­σφε­ρό­με­νες σέ αὐ­τό λα­τρεῖ­ες καί τά προ­σκυ­νή­μα­τα μέσῳ τοῦ σώ­μα­τος.

Γ΄. Για­τί καί ὁ μέ­γας Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, δί­νει ἐν­το­λή σέ ὅ­λους γε­νι­κά τούς Χρι­στια­νούς χω­ρίς καμ­μί­α ἐ­ξαί­ρε­σι, νά προ­σεύ­χων­ται ἀ­δι­ά­κο­πα: «Ἀ­δι­ά­λει­πτα νά προ­σεύ­χε­σθε» (Α΄ Θεσ­σαλ. 5,17).

Δ΄. Για­τί καί ὁ θεῖ­ος Γρη­γό­ριος ὁ Σι­να­ΐ­της, δέν δί­δα­ξε αὐ­τή τή ἐρ­γα­σί­α μό­νο στούς μο­να­χούς τοῦ Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους, ἀλ­λά ξε­κι­νῶν­τας ἀ­πό τό Ὄ­ρος, πο­ρεύ­θη­κε δι­δά­σκον­τας αὐ­τό τό ἔρ­γο μέ­χρι τή Βλα­χί­α.

Ὁ λαμ­πρός φω­στῆ­ρας τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης Γρη­γό­ριος, ὄ­χι μό­νο σέ πολ­λές ὁ­μι­λί­ες του πα­ρα­κι­νεῖ ὅ­λους τούς χρι­στια­νούς νά προ­σεύ­χων­ται νο­ε­ρά στήν καρ­διά τους, ἀλ­λά καί στέλ­νει ὁ­λό­κλη­ρο λό­γο πρός τούς φι­λο­σό­φους Ἰ­ω­άν­νη καί Θε­ό­δω­ρο πού ζοῦν στόν κό­σμο, στόν ὁ­ποῖ­ο τούς ἀ­πο­κα­λύ­πτει ὅ­λα τά μυ­στη­ρια τῆς ἱ­ε­ρᾶς προ­σευ­χῆς καί τῆς νή­ψε­ως.

Ε΄. Για­τί ὁ θεῖ­ος Δι­ά­δο­χος λέ­ει «ὅ­τι ὁ δι­ά­βο­λος δέν ἀ­γα­πᾶ πο­τέ νά μά­θουν καί νά πι­στεύσουν οἱ ἄν­θρω­ποι, ὅ­τι αὐ­τός βρί­σκε­ται στήν καρ­διά καί τούς πο­λε­μᾶ ἀ­πό ἐ­κεῖ· ἀν­τί­θε­τα ἀ­γα­πᾶ νά νο­μί­ζουν ὅ­τι τούς πο­λε­μᾶ ἀ­πό ἔ­ξω».